เกษตรฯเตรียมรับมือราคาผลไม้
16 เม.ย. 2557

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารผลผลิตกลุ่มสินค้าผลไม้ว่า   กระทรวงเกษตรฯได้ศึกษาและประเมินสถานการณ์การผลิตและปริมาณความต้องการ ...จัดเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติด้านการเกษตร
16 เม.ย. 2557

จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยกำหนดกลุ่มอาหารที่จำเป็นต่อการบริโภคในสถานการณ์ภัยพิบัติ จำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหารที่พร้อมรับประทาน ... ผักกูด
16 เม.ย. 2557

บริเวณที่มีมลพิษทางอากาศ ดินไม่ดี มีสารเคมีเจือปนอยู่ ผักกูดจะไม่ขึ้น ในต้นผักกูดมีสารเบต้าแคโรทีนและธาตุเหล็ก ...รับมืออุทกภัยหน้าฝน
16 เม.ย. 2557

นายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ (สบอช.) เปิดเผยว่า พื้นที่บางบาลมี 152,327 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 130,810 ไร่ พื้นที่บริเวณดังกล่าว ...สสพ.2จัด ‘พักชำระหนี้’
16 เม.ย. 2557

นายบุญเสริม  ไกรสินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 (สสพ. 2) เปิดเผยว่า สสพ.2 จัดโครงการฝึกอบรมกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพภายใต้โครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ...